File2Mail - קבלת כל קובץ מהמערכת למייל

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/File2Mail/
סיסמת ניהול של הקו הנוכחי
api_add_0=password=1234
התקייה ממנה לשלוף את הקובץ כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_1=path=/1234
שם הקובץ המלא
api_add_2=file_name=ext.ini
api_add_3=name_sender=abc
נושא המייל
api_add_4=subject=abc
כתובת המייל
api_add_5=email=example@example.com
התקייה אליה ללכת במידה והמייל נשלח בהצלחה כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_6=ok_mail=/1234
או לנתק api_add_6=ok_mail=hangup התקייה אליה ללכת במידה ונכשל שליחת המייל כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_7=error_mail=/1234
או לנתק
api_add_7=error_mail=hangup
התקייה אליה ללכת במידה וסיסמת הניהול שגוייה כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_8=error_password=/1234
או לנתק
api_add_8=error_password=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0000 = סיסמת הניהול שגוייה

AI0001 = המייל נשלח בהצלחה

AI0002 = חלה שגיאה בשליחת המייל

סגור