כמות והמאזינים ופירוט המאזינים שבקו

הגדרת ראשונית
type=api
api_link=https://ahavat-israel.net/api/IncomingCalls/
סיסמת הניהול
api_add_0=password=0000
התיקייה אליה ללכת לאחר השמעת הנתונים כאשר בין שלוחה לשלוחה יש לכתוב / (לגישה מהתיקייה הראשית יש לכתוב בהתחלה /, לתיקיות תחת השלוחה הנוכחית בלי /)
api_add_1=end_goto=/1234
או לנתק
api_add_1=end_goto=hangup

הודעות מערכת (להעלאה דרך מעלה הקבצים בניהול המערכת {ניתן להעלות בכל סוגי סיומת הקבצים/הפורמטים}):

AI0045 = כמות המאזינים…

AI0046 = מספר טלפון….

AI0047 = כמות שניות על הקו…

AI0048 = מועבר ממערכת…

AI0049 = נמצא בשלוחה….

סגור